afbeelding van een kitten in het menu rechts

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Kattenabc.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Kattenabc.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Kattenabc.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kattenabc.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Kattenabc.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Heeft u problemen bij het bezoeken van deze website of heeft u op- of aanmerkingen over deze website, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt contact opnemen met .

Deel artikel: